కాపి రైట్‌

This website is sponsored by ఉజ్జెడి జియ్యు - కువి ట్రాన్‌స్లేసన్ ట్రస్ట్.

ఏనఅఁ పట్టెఎ పుంజలితక్కి ఈ kuvijatapuinfo@gmail.com త రాచ్చ పండదు

ఈదని బాట ఏనఅఁవ వెస్తసరి ఉజ్జెడి జియ్యు - కువి ట్రాన్‌స్లేసన్ ట్రస్ట్తక్కి బర్రె హక్కు మన్నె

పండము