యేసు సిలిమ

-

 • 2:07:53

  యేసు సిలిమ - బర్రె వీడియో

 • 8:08

  1 మాట్నయి

 • 3:42

  2 యేసు జర్న ఆతయి

 • 2:15

  3 యేసు గద్లెయ మచ్చయి

 • 3:47

  4 యేసు, యోహాను కెయ్యుటి బూడు ఆతయి

 • 2:22

  5 సాతాను యేసుఇఁ తయిపరి కిత్తయి

 • 3:07

  6 మోసే హీతి ఆడ్రయఁణి పూర్తి కియ్యలితక్కి యేసు వాతెసి

 • 1:02

  7 సిస్తు రీహ్ని సుంకరి

 • 2:01

  8 బమ్మహోపెనంగ మ్ణీకాణి అస్తయి

 • 2:14

  9 యాయీరు మంగని జీవు కిత్తయి

 • 3:10

  10 శిశుయఁణి ఆచ్చ కొడ్డితయి

 • 1:02

  11 గెల్పినయి

 • 3:38

  12 హోరులెక్కొ జాప్హయి

 • 0:19

  13 -

 • 2:56

  14 పాపొమి కిత్తి ఇయ్యని సెమ్మించితయి

 • 0:43

  15 ఇయ్యస్క శిశెఁణిస్క ఆతయి

 • 1:56

  16 బూడు కిన్ని యోహానుఇఁ కైదె ఇట్టితయి

 • 2:18

  17 బిచ్చ మట్టిని నీతిగట్టసి

 • 0:55

  18 నీతిగట్టి గొర్రి

 • 1:58

  19 సమ్‌దురితి యేసు పల్లెఎ కిత్తయి

 • 2:16

  20 పేను బ్డూతణఇఁ నెహిఁ కిత్తయి

 • 2:29

  21 పాస మాణ లోకుతక్కి రాంద హీతయి

 • 1:23

  22 పేతురు, యేసుఇఁ క్రీస్తు ఇంజిఁ వెస్తయి

 • 1:45

  23 వాణ మారితయి

 • 2:15

  24 యేసు, లగ్గెఎతి పేనుతి పేర్హయి

 • 0:57

  25 యేసురజ్జ ప్రాదన కిత్తయి

 • 2:23

  26 ప్రాదన బాట నమ్మకొముతి బాట జాప్హయి

 • 0:54

  27 -

 • 0:28

  28 దేవుపురుతి మహపురుకి హెల్లితి బిచ్చ

 • 0:29

  29 పాపొమిగట్టరితొల్లె యేసు కల్హ మచ్చయి

 • 1:57

  30 జోమిని దిన్నత ఒట్హయి

 • 1:38

  31 నెహిఁ సమరయుడ

 • 1:44

  32 బర్తిమయిఇఁ ఒట్హయి

 • 2:21

  33 యేసు ఓడె జక్కయ

 • 0:42

  34 యేసు తాను ఒణిపితిలేఁకిఁఎ హాహఁ తిర్వనింగితయి

 • 1:10

  35 యేసు జెయ్యెమితొల్లె హోడ్గ హచ్చయి

 • 1:00

  36 యేసు, యెరూసలేముతి మెస్సహఁ డీతయి

 • 1:51

  37 టక్కయఁ మాస్కీని బల్లయఁణి, యేసు తిరి మ్ణింపహయి

 • 0:45

  38 రాండెణి ఇయ్య హీతి కానుక

 • 0:59

  39 యేసుఇఁ కోలొయఁ వెచ్చయి

 • 1:50

  40 ద్రాక్స టోట్టతి అద్ది అస్సానణి బాట వెసీనయి

 • 0:58

  41 రోమా పాణగట్టసి ఓడె ఏవణి బేలి

 • 2:55

  42 డాయుతి డొండొ

 • 2:29

  43 మేడగద్దిత జాప్హయి

 • 4:22

  44 యేసుఇఁ బొమ్మ కిహఁ హెర్పితయి

 • 2:23

  45 యేసుఇఁ పుంజాలొఒఁ ఇంజిఁ పేతురు వెస్తయి

 • 1:58

  46 యేసుఇఁ లజ్జకిహిఁ కోలొయఁ వెచ్చయి

 • 1:43

  47 యేసుఇఁ పిలాతు తాణ డ్రిచ్చ ఓతయి

 • 1:24

  48 యేసుఇఁ హేరోదు తాణ డ్రిచ్చ ఓతయి

 • 2:56

  49 యేసుఇఁ డొండొ కిత్తయి

 • 3:34

  50 యేసు సిలివతి డేకితయి

 • 2:49

  51 యేసుఇఁ సిలివత వేతయి

 • 0:56

  52 కోస్క, యేసు సొక్కాణి బాటి కిత్తయి

 • 1:06

  53 సిలివత రాచ్చితయి

 • 1:39

  54 డొఙాణి సిలివత వేచ్చానయి

 • 1:45

  55 యేసు హాతయి

 • 2:00

  56 యేసుఇఁ ముస్తి మహ్ణికుట్టి

 • 1:28

  57 దూత, మహ్ణికుట్టిత నిచ్చాచయి

 • 1:22

  58 వరఅయి మన్ని మహ్ణికుట్టి

 • 1:55

  59 యేసు వెండె తిర్వనింగహఁ, అపొస్తులుయఁకి చోంజ ఆతయి

 • 1:15

  60 శిశుయఁకి కజ్జ ఆడ్ర హీహఁ, దేవుపురు హచ్చయి

 • 5:40

  61 యేసు బాట బర్రెతెరి పుంజు ఇంజిఁ వెసీనయి

పండము