వెస్తదు

వంతల రవి Mobile 6303050362

దిప్పల వెంకటరావు Mobile 9440786012

మీరు మమ్మఅఁ కల్హలి ఇచ్చిసరి, ఏన`అఁ పట్టెఎ మంగొ పండలి ఇచ్చిసరి, డోఇక మన్ని దోరుత పండదు. మాంబువ మిమ్మఅఁ కల్హతిదెఁ ఇంజిఁ ఒణిపిసరి మీ ఇమెయిల్‌ పండదు. అవుసురొమి హిల్లెఎ ఇంజిఁ మీరు ఒణిపిసరి, మీ ఇమెయిల్‌ దోరు ఇచ్చివ పండఅదు

Target Image