కువి రాజి

 టాంగ తోహ్నయి

 అరకు రెయ్యెలి పాహెరి

  పొణ్హఁ మర్ను

 కట్టికి కడ్డ

 అప్పుడితి తీరుయఁ మన్ని ఇల్లు

 పద్మపురం

 సాపరాయి

 కొత్తపల్లి కడ్డ

 చింతపల్లి పాహెరి

పండము