కువి లోకు

కొక్కరిపోదయఁ

కొక్కరిపోదయఁ

బాయి

బాయి

మా సోయి

మా సోయి

మా బాయి

మా బాయి

కొక్కరిపోదయఁ

కొక్కరిపోదయఁ

మా సోయి

మా సోయి

ఉసీనయి

ఉసీనయి

డెమ్‌స

డెమ్‌స

పసర

పసర

మా గొట్టియఁ

మా గొట్టియఁ

మా గొట్టియఁ

మా గొట్టియఁ

డోక్కయఁ ఓహీనెరి

డోక్కయఁ ఓహీనెరి

కాడు పార్చీనఇ

కాడు పార్చీనఇ

అప్పుడితి తీరు

అప్పుడితి తీరు

మా బాయిస్క

మా బాయిస్క

మా జియ్యు

మా జియ్యు

బోపి

బోపి

బోపి డాల్క

బోపి డాల్క

పీక గొసీని బాయిస్క

పీక గొసీని బాయిస్క

కడ్డత ఒక్హీని ఇయ్యస్క

కడ్డత ఒక్హీని ఇయ్యస్క

మా గొట్టియఁ

మా గొట్టియఁ

రేడితొల్లె నెహిఁకబ్రు వెంజీనయి

రేడితొల్లె నెహిఁకబ్రు వెంజీనయి

నానస్క రేడితొల్లె నెహిఁకబ్రు వెంజీనయి

నానస్క రేడితొల్లె నెహిఁకబ్రు వెంజీనయి

కువి నానస్క దాదయఁ జట్టు

కువి నానస్క దాదయఁ జట్టు

సందెడి

సందెడి