యేసు సిలిమ

-

 • 2:07:53

  యేసు సిలిమ - బర్రె వీడియో

 • 8:08

  1 మాట్నయి

 • 3:42

  2 యేసు జర్న ఆతయి

 • 2:15

  3 గద్లెయ ఆత్తి యేసు

 • 3:47

  4 యేసు, యోహాను కెయ్యుటి బూడు ఆతయి

 • 2:22

  5 సాత్తాను యేసుఇఁ తయిపరి కిన్నయి

 • 3:07

  6 మోసే హీతి ఆడ్రయఁణి పూర్తి కియ్యలితక్కి యేసు వాతెసి

 • 1:02

  7 పరిసయుడ సిస్తు రీహ్నని పాయిఁ వెస్తి బఅన

 • 2:01

  8 మ్ణిక అస్తి బమ్మ హోపెతి కమ్మ

 • 2:14

  9 యాయీరు మాంగని జీవు కిత్తయి

 • 3:10

  10 శిశూణి ఏర్సకొడ్డినయి

 • 1:02

  11 సీరిసోబ మన్నయి

 • 3:38

  12 హోరులెక్కొ జాప్హయి

 • 0:19

  13 వెంజఁహఁ లొఙినరి సీరిగట్టరి

 • 2:56

  14 పాపొమిగట్టి ఇయ్యని సెమించయి

 • 0:43

  15 శిశేణిస్క

 • 1:56

  16 బాప్తిస్మ హీని యోహాను కైదిత మన్నయి

 • 2:18

  17 బిచ్చ మట్టనణి శాస్రెమి

 • 0:55

  18 దీఁవుతి శాస్రెమి

 • 1:58

  19 పట్లోవితి పల్లెఎ కిత్తయి

 • 2:16

  20 పేను బ్డూతణయి ఒట్హయి

 • 2:29

  21 పాస మాణ లోకుతక్కి రాంద హీతయి

 • 1:23

  22 యేసుఎ క్రీస్తు ఇంజి పేతురు వెహ్నయి

 • 1:45

  23 యేసు వాణ మారితయి

 • 2:15

  24 పేను బ్డూతి కొక్కణఇఁ ఒట్హయి

 • 0:57

  25 యేసు జాప్హి పార్దన

 • 2:23

  26 ప్రాదన బాట నమ్మకొముతి బాట జాప్హయి

 • 0:54

  27 ఎట్కతరఇఁ పాపొమి కివి కిన్నరకి వాని డొండొ

 • 0:28

  28 మహపురు రాజి రాయి ప్డేణుఇఁ పోలహఁ వెసీనయి

 • 0:29

  29 పాపొమిగట్టరితొల్లె యేసు కల్హ మచ్చయి

 • 1:57

  30 జోమిని దిన్నత ఒట్హయి

 • 1:38

  31 నగ్గి సమరయుడ శాస్రెమి

 • 1:44

  32 బర్తిమయిఇఁ ఒట్హయి

 • 2:21

  33 యేసు జక్కయ్య

 • 0:42

  34 యేసు హాకితి బాట, తిర్వ నింగినని బా వెసీనయి

 • 1:10

  35 యేసు రజ్జలెహెఁ హోడ్గనయి

 • 1:00

  36 యేరూసలేమితి బాట డీతయి

 • 1:51

  37 టక్కయఁ మాస్కినరఇఁ పేర్హయి

 • 0:45

  38 రాండెణి ఇయ్య హీతి కానుక

 • 0:59

  39 యేసు హుక్కమితి అన్న కోలొ వెస్తయి

 • 1:50

  40 ద్రాక్సటోట అద్దె ఆస్సానరి

 • 0:58

  41 కైసరుకి సిస్తు హీనయి

 • 2:55

  42 రజ్జ హీతి డాయుతి రాంద

 • 2:29

  43 మేడ గదిత జాప్హయి

 • 4:22

  44 యేసుఇఁ బొమ్మ కిహఁ హేర్పితయి

 • 2:23

  45 యేసుఇఁ పున్నొఒ ఇంజి పేతురు వెసీనయి

 • 1:58

  46 యేసుఇఁ లజ్జ కిత్తయి, కోలొయఁ వెస్తయి

 • 1:43

  47 యేసు పిలాతు నోకిత

 • 1:24

  48 యేసు హేరొదు నోకిత

 • 2:56

  49 యేసుఇఁ కాకులి కిత్తయి

 • 3:34

  50 యేసు సిలివ డేక్కితయి

 • 2:49

  51 యేసువ సిలివత వేతయి

 • 0:56

  52 యేసు సొక్కయఁ బాట సీటి మత్హయి

 • 1:06

  53 సీలివ లేక్క రాచ్చానయి

 • 1:39

  54 సిలివత వేచ్చాని డొఙయఁ

 • 1:45

  55 యేసు హాకి

 • 2:00

  56 యేసుఇఁ ముస్తి మహ్ణికుట్టి

 • 1:28

  57 మహ్ణికుట్టిత మహపురుదూతయఁ

 • 1:22

  58 వర్‌అయి మన్ని మహ్ణికుట్టి

 • 1:55

  59 తిర్వ నింగితి యేసు చోజ ఆత్తయి

 • 1:15

  60 నెహిఁ కబ్రు వెసీని కజ్జ కమ్మ హేర్పితయి, యేసు దేవుపురు హన్నయి

 • 5:40

  61 యేసుఇఁ పుజలితక్కి హాటినయి

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.