ఇల్లు దువ్వెరి

మీరు ఇంబఅఁ వాతి బాట, మంగొ హారెఎ రాఁహఁ. మహపురు మింగొ సీరి హియ్యపెసిదెఁ.

ఇంబఅఁ మన్నఅఁ బర్రె హేరికిదు, సద్వదు, వెంజు. ఏదని బాట మీరు ఏనఅఁ ఒణిపిదెరిఒ ఏదని మమ్మఅఁ వెస్తదు. ఈదని నీఎఁ మాంబు మాట్హానొమి, నెఎటి పుఇని కత్తయఁ, కమ్మయఁ మీ నోకిత చచ్చిహిఁ వానొమి.

అపొ:కా 17:24-31 

తాడెపురు మన్ని బర్రెతి రచ్చి కిత్తి మహపురు, తానుఎ హాగుతక్కి, బూమితక్కిరజ్జ ఆహ మన్నెసి. ఇంజెఎ కెస్కతొల్లె కేప్పితి గూడిత మన్నొఒసి. ఏవసి బర్రెతక్కి జీవుతి, ఊకొఒడితి ఆతిఆఅతి బర్రె హీనసి. ఇంజెఎ తంగొ ఏనయివ ఊణ ఆహాల్లెఎ, లోకుతి కెయ్యుతొల్లె సేబ కివికిహకొడ్డినసి ఆఎ. తాడెపురుత బత్కలితక్కి ఏవసి రొండిఎ మణిసిటిఎ బర్రె జాతిఁతి లోకూణి రచ్చి కిత్తెసి. రో వేల ఏవరి పార్కిహిఁ మహపురుఇఁ బెట్ట అయ్యలి పరినెరి హబ్బు ఇంజీఁ, లోకు తన్నఅఁ పరలితక్కి ఏర్సితి కాలొమితి, ఏవరకి బత్కిని టాంగకి, క్రిర్దుయఁ హల్లేఁ ఏర్సానెసి. ఏవసి మంగొ ఎంబఅరకివ హెక్కొ మన్నసి ఆఎ. మారొ ఏవణి తాణ బత్కీనయి, ఏవణితాణటి వీడ్డినయి, మారొ ఏవణి తాణ తాకీనయి, ఎల్లెకీఁఎ మారొ ఏవణి బేలితయి ఇంజీఁ, మీ తాణటి కేర్ని కత్తయఁ రాచ్చినరి కొచ్చెజాణ వెస్సీనెరి. మారొ మహపురు బేలితయి ఆహానయి, ఇంజెఎ లోకు తాంబు పుచ్చిలేఁకిఁ కియ్యలి ఆడ్డిని ఎచ్చెక, బఙరతొల్లె, వెండితొల్లె, వల్లితొల్లెవ కేప్పితి బొమ్మాణి మహపురు ఇంజీఁ ఒణపఅతిదెఁ. మహపురు ఇస్టొమితి లోకు పున్నఅ మచ్చి, హచ్చి కాలొమిత ఇచ్చిహిఁ, మహపురు మెస్సహఁవ మెహఅతిలేఁ మచ్చెసి. నెఎటి ఇచ్చిహిఁ ఎంబితరివ, ఎంబఅరివ బర్రెజాణ తమ్మి మణుసు మారి కిత్తిదెఁ ఇంజీఁ, లోకుతక్కి ఆడ్ర హీహినెసి. ఏనఅఁతక్కి ఇచ్చిహిఁ, తాను ఏర్సకొడ్డితి మణిసీఁతొల్లె తాడెపురుతరఇఁ, నాయెఁమితి కాకులి కియ్యలి రో దిన్నతి ఏర్సానెసి. హాతరి తాణటి ఏవణఇఁ నిక్హహఁ, లోకు బర్రెజాణ ఈదని నమ్మినిలేఁకిఁ రుజువి కిహానెసి.